Medezeggenschapsraad

Wie zijn wij?

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De directeur heeft een adviserende functie. De MR vergadert in de regel 4 maal per schooljaar.

Indeling MR:
Henri den Hertog, Secretaris (oudergeleding)
06-53615319
Kees den Besten, voorzitter (oudergeleding)
Hilleen Lensen (personeelsgeleding)
Jantine Kant (personeelsgeleding)

Wat doen wij?

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemmingsrecht 
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht 
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Uit elke MR wordt een ouder en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR.
In deze raad komen bovenschoolse zaken (zaken die alle scholen van onze vereniging TriVia aangaan) aan de orde waar instemming of advies op moet worden gegeven bij te nemen bestuursbesluiten.

Wat kunt u als ouder doen?

Zodra er een vacature is binnen de MR kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. U kunt dan actief meedenken over het beleid op school. Wilt u geen lid worden van de MR maar heeft u toch punten die besprokken dienen te worden op een MR-vergadering dan kunt u deze punten doorgeven aan één van de ouders die wel lid is van de MR. 
Zo kunnen we met elkaar werken aan een goede en fijne school voor iedereen!