Schoolklimaat

Christelijk onderwijs is een toerusting en vorming tot een levensbeschouwing die haar normen uit Gods Woord put. Wij streven naar een school met een sfeer van vertrouwen en respect. Een school waar het kind zich veilig voelt. Wij hanteren op onze school aan de Bijbel ontleende gezagsverhoudingen en streven naar een harmonieuze verstandhouding.

Onze school wil liefde tot God en de naaste, een sfeer van veiligheid, gezelligheid en ordelijkheid uitstralen waarbij het respect voor leerlingen en leerkrachten duidelijk aanwezig is. Een goede en open kind/ouder/leerkracht verhouding wordt op onze school zeer op prijs gesteld.

Hieronder vindt u verschillende protocllen die te maken hebben met ons schoolklimaat:

- Pestprotocol

- Internetprotocol

- Protocol overblijven

Op school hebben wij ook een veiligheidplan. Deze ligt ter inzage bij de directeur.