Tevredenheidspeiling

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2).

Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daaromvinden wehet van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken:De inspectie,een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders, leerlingen en personeelsleden.Door onze kwaliteit te laten beoordelen door meerderebronnen, beschikken weover een genuanceerd (objectief) beeld van de werkelijkheid. Vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijsten (WMK)zijn volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

De uitslag van de peilingen wordenmet het team, de MR, de schoolcommissie en het bovenschools managementbesproken en waar nodig wordenverbeterpuntenopgenomen in het jaarplan van de school.


De samenvatting van het Ouder Tevredenheidsonderzoek van april 2018 kunt u hier bekijken.

In oktober 2017 is de LeerlingTevredenheidsPeiling (LTP)afgenomen, de uitslag hiervan kunt u hier vinden.

De sociale veiligheidspeiling onder leerlingen vindt u hier
De sociale veiligheidspeiling onder ouders vindt u hier